badania termowizyjne

audyty energetyczne

pomiary instalacji elektrycznych

czyste powietrze


Czyste powietrze

W październiku 2018 r. wszedł w życie program Czyste powietrze. Jest to oferta skierowana do osób fizycznych, będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu, lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

W związku z tym programem przeprowadzam audyty energetyczne i pomagam w pisaniu wniosków do WFOŚiGW.

Przedsięwzięcia na, które można otrzymać dofinansowanie:


Istniejące jednorodzinne budynki mieszkalne

I. Koszt demontażu i wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel, kocioł na biomasę)

II. Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji, spełniających wymagania techniczne:
a. kotłów na paliwa stałe,
b. węzły cieplne z programatorem temperatury,
c. systemy ogrzewania elektrycznego,
d. kotły olejowe,
e. kotły gazowe kondensacyjne,
f. pompy ciepła powietrzne,
g. pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.

III. Koszt docieplenia przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego,

IV. Koszt docieplenia przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych,

V. Koszt wymiany i montażu stolarki zewnętrznej

VI. Koszt montażu lub modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

VII. Koszt zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii:
a. kolektorów słonecznych,
b. mikroinstalacji fotowoltaicznych
pod warunkiem finansowania w formie pożyczki

VIII. Koszt zakupu i montażu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
Nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne

I. Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne:
a. kotły na paliwa stałe,
b. węzły cieplne,
c. systemy ogrzewania elektrycznego,
d. kotły olejowe,
e. kotły gazowe kondensacyjne,
f. pompy ciepła powietrze,
g. pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami

pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku oraz

pod warunkiem ich poniesienia do 31 grudnia 2019 r.

II. Koszt zakupu i monta¿u instalacji źródeł energii odnawialnej:
a. kolektorów słonecznych,
b. mikroinstalacji fotowoltaicznych,
pod warunkiem:

zakupu i montażu źródła ciepła wskazanego w I. powyżej, chyba że w budynku istnieje już takie źródło ciepła oraz

w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku

finansowania w formie pożyczki.
Intensywność dofinansowania

Tabela nr 1:
Tabela nr 2:Tabela nr 1 dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.
Tabela nr 2 dotyczy Wnioskodawców, którzy mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.
Maksymalne koszty jednostkowe

I. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany usług oraz zakupu i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych wchodzących w zakres rzeczowy przedsięwzięcia*:

1) Koszty kwalifikowane dokumentacji:2) Koszty kwalifikowane prac termomodernizacyjnych:3) Koszty kwalifikowane zakupu i montażu urządzeń:* maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest dotacja - 53 tys. zł
** tylko w przypadku podłączenia nowego źródła ciepła
*** z wyłączeniem kosztów ponoszonych przez operatora sieci dystrybucyjnej dla mikroinstalacji fotowoltaicznej
**** koszt kwalifikowany instalacji za 1 kWp wynosi maksymalnie 6000 zł

4) Koszty przekraczające wartości określone w pkt I stanowią koszt niekwalifikowany.


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 602 337 620

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego emituje fale elektromagnetyczne. Promieniowanie to nazywane jest promieniowaniem podczerwonym lub cieplnym. Intensywność promieniowania cieplnego jest proporcjonalna do temperatury ciała.

Badania termowizyjne polegają na mierzeniu promieniowania podczerwonego za pomocą kamer termowizyjnych i przekształcenie go na wielkości dające się zobrazować.

Kamera termowizyjna pozwala ocenić stan techniczny urządzeń i instalacji, co pozwala na usunięcie usterki przed powstaniem awarii danego urządzenia.

Termografia ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie występowanie różnych nieprawidłowości maszyn, urządzeń lub budynków mogą objawiać się zmianą temperatur na ich powierzchni.

Badania termowizyjne pozwalają zobaczyć, gdzie "ucieka" ciepło z budynku.

Kamera termowizyjna może pokazać, gdzie jest nieszczelne okno.

Od października 2018 uruchomiono program Czyste Powietrze. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.